โครงการการให้ความรู้เรื่อง “การยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนพิการทางการเห็น”

ทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้จัดอบรม โครงการการให้ความรู้เรื่อง “การยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนพิการทางการเห็น”เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจในเรื่องของวิธีการยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YoutTube ของได้สมาคมได้เลย

Advertisement

คู่มือ การใช้แอปพลิเคชัน Happy Money

วิทยากร

นายจตุพล หนูท่าทอง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ

นายทะเบียน สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

จัดทำโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ

นางสาวสโรชา ภาคมาลัย

Happy Money แอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดดเด่นด้วย 5 ฟังก์ชันหลักที่จะช่วยให้ชีวิตการเงินของท่านง่ายขึ้น ได้แก่ 1.ภาพรวม 2.สินทรัพย์-หนี้สิน 3.รายได้-ค่าใช้จ่าย 4.วิเคราะห์ผล 5.เพิ่มเติม ผู้ที่สนใจอยากรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน Happy Moneyสามารถคลิ๊กได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

TGSB IT ครั้งที่ 13 อบรมการใช้แอปพลิเคชัน Happy Money

ทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้จัดอบรมการใช้ใช้แอปพลิเคชัน Happy Money สำหรับผู้พิการมางการมองเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจในแอปพลิเคชัน Happy Money ทั้งในเรื่องของ การบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน การวิเคราะห์สุขภาพการเงิน และอีกหลากหลายฟังก์ชันในตัวแอปพลิเค-ชัน เป็นต้น

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YoutTube ของได้สมาคมได้เลย

ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 007/2565 เรื่อง การขอรับสวัสดิการประจำปี 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ฉบับที่ 007/2565

เรื่อง การขอรับสวัสดิการประจำปี 2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ท่านสามารถยื่นขอรับสวัสดิการประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ หมวดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมวดการเข้าถึงเทคโนโลยีและหมวดการส่งเสริมการออกกำลังกายของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ประจำปี 2565 (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคม
  สมาชิกที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมได้ สามารถได้รับคืนสิทธิ์สวัสดิการประจำปีจากสมาคม เมื่อท่านได้รับการอนุมัติหนังสือขอลาประชุมใหญ่ของท่านและได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นครบ 2 ครั้ง
  การขอลาประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกให้กระทำโดยการยื่นหนังสือขอลาประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นในการลาประชุม ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตามที่ได้แจ้งไปแล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหนังสือขอลาประชุมของท่านจะได้รับการพิจารณาจากทางคณะกรรมการสมาคมในการประชุมกรรมการสมาคมครั้งถัดไป
 2. สมาชิกสามารถขอยื่นรับสวัสดิการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 3 หมวดอันได้แก่
  2.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียน เข้าร่วมการ
  อบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมในหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ของบัณฑิตตาบอด การขอรับการสนับสนุนในกรณีนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษาออนไลน์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อันได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ
  2.2 เทคโนโลยีเครื่องช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริม
  การใช้ชีวิตอิสระของบัณฑิตตาบอด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเทคโนโลยีที่สามารถขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตอิสระของบัณฑิตตาบอดอันได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยในการบันทึกเนื้อหาในขณะเข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์ที่ช่วยด้านการเดินทาง อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นั้นได้ เช่นการอ่านหน้าจอ อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของผู้มีสายตาเลือนราง
  2.3 อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกาย การส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจะเป็นอุปกรณ์กีฬาที่
  มีความจำเป็นต่อการออกกำลังกายในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น ยกเว้นอุปกรณ์เสริมอื่นใดที่ไม่มีความจำเป็นต่อการออกกำลังกาย เช่น แว่นกันแดด กระเป๋าคาดเอว เสื้อและกางเกงฟุตบอล เป็นต้น

สามารถดูตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 1. สมาชิกแต่ละท่านสามารถขอรับสวัสดิการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมได้ ไม่เกิน 4,000 บาท โดยสมาชิกจะสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดได้ไม่เกิน 2,000 บาท
 2. เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการของสมาชิก
  4.1 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2565 จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้
  ทันทีจำนวน 2,000 บาท
  4.2 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมที่
  สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 1 ครั้ง จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้จำนวน 3,000 บาท
  4.3 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมที่
  สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้เต็มจำนวน 4,000 บาท
  4.4 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 2,000
  บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง
  4.5 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 3,000
  บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 3 ครั้ง
  4.6 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 4,000
  บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 4 ครั้ง
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัดหรือการเป็นผู้แทนสมาคมไปร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นจะต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงก่อนประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566 จึงจะสามารถนำมาประกอบการขอรับสวัสดิการได้
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการจากสมาคมต้องส่งหลักฐานเป็นใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่าย ที่ต้องการจะยื่นขอรับสวัสดิการ และสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยอาจนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย เลขที่ 68/4 ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ใบเสร็จที่เป็นหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการจะต้องลงวันที่ระหว่าง 1 มิถุนายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
 5. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารขอรับสวัสดิการจากท่านแล้ว เอกสารของท่านจะได้รับการพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมครั้งถัดไปและทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 15 วันนับจากวันพิจารณาเอกสาร
  ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นคำชี้แจงประกอบหลักฐานเอกสารขอรับสวัสดิการให้กรรมการสมาคมพิจารณาได้แต่มติของกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

เอกสารแนบท้าย : ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 007/2565
เรื่องการขอรับสวัสดิการประจำปี 2565

ตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการตามหมวดที่ 1

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 2. ค่าลงทะเบียนเรียน อบรม สัมมนาในหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งรวมถึงหลักสูตรออนไลน์ ที่สามารถเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะใหม่กับบัณฑิตตาบอด ทั้งความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน การบริหาร และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา ศิลปะ บุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม และทักษะในการประกอบอาชีพ
 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ หนังสือเสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งในด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน การบริหาร และความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน
 4. ค่าผ่านประตู ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์และการแสดงที่เพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิต ตาบอด เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการตามหมวดที่ 2

 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา (PC, Laptop and All in one)
 2. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone, Tablet, Smart Watch, อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สวมใส่ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือระบบปฏิบัติการที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
 3. เครื่องบันทึกเสียง
 4. อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์จากข้อที่ 1, 2 และ 3
  4.1 หูฟังทั้งแบบมีสายและไร้สาย
  4.2 ลำโพงทั้งแบบมีสายและไร้สาย
  4.3 แป้นพิมพ์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
  4.4 Adaptor และสายชาร์จ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
  4.5 แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)
  4.6 อุปกรณ์ขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่สำหรับการทำ Facebook Live หรือ Youtuber
  4.7 Printer และ Scanner
  4.8 Removable drive เช่น Flash drive, SD Card, Micro SD Card, Cloud Storage และ External Hard disk เป็นต้น
  4.9 Audio Interface
  4.10 ไมโครโฟน
 5. Software และ Application ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
 6. เครื่องมือช่วยสำหรับการมองเห็น เช่น อุปกรณ์สำหรับขยายหน้าจอ แว่นตาเฉพาะทาง เป็นต้น
 7. เครื่องมือสำหรับการนำทาง เช่น ไม้เท้าขาวแบบต่างๆ เป็นต้น
 8. Smart TV ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
 9. อุปกรณ์ IOT – Internet of Things ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการตามหมวดที่ 3

 1. อุปกรณ์กีฬาที่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เช่น เชือกกระโดด ฮูลาฮูป ดัมเบล ลู่วิ่งไฟฟ้า เป็นต้น
 2. อุปกรณ์หรือเครื่องสวมใส่ขณะออกกำลังกาย เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้าฟุตบอล เสื่อโยคะ นวมต่อยมวย กระสอบทราย ลูกโกลบอล เป็นต้น
 3. อุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ ได้แก่ ชุดว่ายน้ำ แว่นตาสำหรับว่ายน้ำ โฟมใช้ฝึกว่ายน้ำ เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายเพื่อสมัครเล่นฟิตเนต ค่าเทรนเนอร์
 5. ใบเสร็จค่าสมัครรายการวิ่ง ใบเสร็จค่าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ

หมายเหตุ : รายการนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นกรณีไป

คู่มือ วิธีการใช้โปรแกรม Audacity

วิทยากร

นายจตุพล หนูท่าทอง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย

จัดทำโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ

นายปิยะณัฐ ทองมูล

นางสาวสโรชา ภาคมาลัย

นางสาวสุจิตตา ชำนาญ

โปรแกรมออดาซิตี้ (Audacity Program) เป็นโปรแกรมฟรีใช้ตัดต่อทำเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งในโลกอินเตอร์เน็ตที่มีอายุยาวนานเกือบ 20 ปี ใช้อัดเสียงจาก Microphone หรือ Line in รวมทั้งจากแหล่งเสียงอื่นๆ ความถี่สูงสุด 96 Khz อัดเสียงได้บนระบบ 16, 24 และ 32 bit ปรับแต่งเสียงด้วย Equalizer ได้ ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ เปลี่ยนค่า Pitch โดยไม่กระทบจังหวะ หรือคุณภาพของเสียง ตัดต่อไฟล์ขนาดใหญ่ ได้อย่างรวดเร็ว รองรับไฟล์ดังต่อไปนี้ ได้แก่… WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis , MP3 และไฟล์ RAW ผู้ที่สนใจอยากรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมออดาซิตี้ (Audacity Program)สามารถคลิ๊กได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

NVDA TAB SET (add on)

NVDA TAB SET Add On พัฒนาโดย นายอิษวัต บัลลพ์วานิช (พีท) <peet.itsawat@tgsbpr

ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อช่วยให้เพื่อนๆ คนตาบอดที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA สามารถตรวจสอบราคาหุ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณคุณพีทที่อนุญาตให้นำ add on นี้มาประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บของสมาคมฯ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและคนตาบอดที่สนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การใช้ NVDA TAB SET (add on) โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง

เราสามารถใช้ add on นี้ตรวจสอบราคาหุ้นล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายๆ ในขณะที่ยังทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเปิดแอพพลิเคชั่นอะไรใหม่ ตรวจสอบเสร็จก็ทำงานที่ทำอยู่ต่อได้เลย

 1. วิธีการเปิดการใช้ add on ให้กด NVDA+ALT+T
 2. NVDA จะพูดว่า NVDA TAB SET แปลว่าพร้อมใช้งาน
 3. กดเลือกตัวอักษรตั้งแต่ a-z, 1-0 และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เพื่อฟังราคาหุ้นที่ได้มีการตั้งไว้ล่วงหน้าได้เลย
 4. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหุ้นจากที่ได้มีการตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นหุ้นที่เราต้องการดู สามารถกดปุ่ม = (เครื่องหมายเท่ากับ) จะมีหน้าต่าง NVDA Setting เปิดขึ้นมา
 5. สามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อตรวจสอบได้ว่าตัวอักษรอะไรตั้งไว้เป็นชื่อหุ้นอะไร หากต้องการเปลี่ยนชื่อหุ้น ให้เลื่อนลูกศรไปยังตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้น TAB 1 ครั้ง จะเจอปุ่ม Stock Edit กด Enter แล้วพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้วกด TAB ไปจนเจอปุ่ม OK
 6. นอกจากนี้ เราสามารถปรับการตั้งค่าจากการแสดงราคาหุ้น เป็นการแสดงข้อมูลของหุ้นได้ โดยใน NVDA Setting กด TAB 2 ครั้ง จากรายการหุ้นจะเจอ list box “Display stock data by” สามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนระหว่างการแสดงราคา (Stock Price) กับการแสดงข้อมูลหุ้น (Stock Information)
 7. หากต้องการเปลี่ยนภาษา TAB 3 ครั้ง จากรายการหุ้นใน NVDA Setting จะสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ
 8. หาก TAB 4 ครั้ง จากรายการหุ้นใน NVDA Setting จะมี check box ให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการคัดลอกข้อมูลหุ้นที่อ่านหรือไม่ หากกดเลือกตรงนี้ เมื่อเราเลือกอ่านข้อมูลหุ้นตัวใดแล้ว เราจะสามารถนำข้อมูลที่ได้ยินไปวางใน word หรือ notepad ด้วยการกด CTRL+V เพื่ออ่านทบทวนภายหลังได้
 9. เมื่อตรวจสอบราคาหุ้นเรียบร้อย สามารถกด NVDA+ALT+T หรือปุ่ม ESC (Escape) เพื่ออกจาก NVDA TAB SET และทำงานเดิมที่ค้างไว้ต่อได้ทันที      

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด add on ได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1PxD51dBUFQHTDJfdJh7pBOWZXsLzoWr4/view?usp=sharing

ร่างพระราชบัณณัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กระไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ. ….

link ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

TGSB IT ครั้งที่ 11 อบรมโปรแกรม Audacity

ทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Audacity สำหรับผู้พิการมางการมองเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Audacity สำหรับนำไปใช้ในการตัดต่อและบันทึกเสียงด้วยการใช้ Effect ต่างๆ ตั้งแต่การอัดเสียง การปรับแต่งเสียง รวมไปถึงการมิกซ์เสียง และโปรแกรมนี้สามารถรองรับการใช้งานในหลายๆ แพลตฟอร์ม เช่น Linux Windows Macs เป็นต้น

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YoutTube ของได้สมาคมได้เลยค่ะ