ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 5 / 2562 เรื่อง การขอรับสวัสดิการประจำปี 2562

Logo TGSB

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย แจ้งให้สมาชิกทราบว่า สามารถยื่นขอรับสวัสดิการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีของบัณฑิตตาบอดไทย ประจำปี 2562 (เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) ได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคม
สมาชิกที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมได้ สามารถได้รับคืนสิทธิ์สวัสดิการประจำปีจากสมาคม เมื่อท่านได้รับการอนุมัติ  หนังสือขอลาประชุม ใหญ่ของท่านและได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นครบ 2 ครั้ง
การขอลาประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกให้กระทำโดยการยื่นหนังสือขอลาประชุม เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นในการลาประชุม ภายใน 15 วันนับจากวัน ประชุมใหญ่ ตามที่ได้แจ้งไปแล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหนังสือขอลาประชุมของท่านจะได้รับการ พิจารณาจากทางคณะกรรมการสมาคมในการประชุมกรรมการสมาคมครั้งถัดไป
2 สมาชิกสามารถขอยื่นรับสวัสดิการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 2 หมวดอัน ได้แก่
2.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียน เข้าร่วมการ อบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมในหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ของบัณฑิต ตาบอด การขอรับการสนับสนุนในกรณีนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษาออนไลน์และ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อันได้แก่หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมเพื่อการ เรียนรู้ต่าง ๆ
2.2 เทคโนโลยีเครื่องช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริม การใช้ชีวิตอิสระของบัณฑิตตาบอด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเทคโนโลยีที่สามารถขจัดอุปสรรค ในการเข้าถึง การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตอิสระของ บัณฑิตตาบอด อันได้แก่อุปกรณ์ที่ ช่วยในการบันทึกเนื้อหาในขณะเข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์ ที่ช่วยด้านการเดินทาง อุปกรณ์ที่มี คุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นั้นได้ เช่นการอ่าน หน้าจอ อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของผู้มีสายตาเลือนราง (ดูตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
3. สมาชิกแต่ละท่านสามารถขอรับสวัสดิการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมได้ ไม่เกิน 4000 บาท โดยสมาชิกจะสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดได้ไม่เกิน 3000 บาท
4. เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการของสมาชิก
4.1 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2562 จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้ ทันทีจำนวน 2000 บาท
4.2 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมที่ สมาคม เป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 1 ครั้ง จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้จำนวน 3000 บาท
4.3 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมที่ สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้เต็มจำนวน 4000 บาท
4.4 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 2000 บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไป เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง
4.5 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 3000 บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไป เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 3 ครั้ง
4.6 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 4000 บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไป เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 4 ครั้ง
5. สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการจากสมาคม ต้องส่งหลักฐานเป็นใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่าย ที่ต้องการจะยื่นขอรับสวัสดิการ พร้อมด้วยสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยอาจนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฝากเอกสารไว้กับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย 68/4 ถนนสุขุมวิท101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต14 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ใบเสร็จที่เป็นหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการจะต้องลงวันที่ระหว่าง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
6. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารขอรับสวัสดิการจากท่าน เอกสารของท่านจะได้รับการพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมครั้งถัดไปและทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 15 วันนับจากวันพิจารณาเอกสาร
ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นคำชี้แจงประกอบหลักฐานเอกสารขอรับสวัสดิการให้กรรมการ สมาคมพิจารณาได้ แต่มติของกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

(นายเอกกมล แพทยานันท์)
นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

เอกสารแนบท้าย : ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 5/2562
เรื่องการขอรับสวัสดิการประจำปี 2562
ตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการตามหมวดที่ 1
1. ค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอก
2. ค่าลงทะเบียนเรียน อบรม สัมมนาในหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งรวมถึงหลักสูตรออนไลน์ ที่สามารถเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะใหม่กับบัณฑิตตาบอด ทั้งความรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน การบริหาร และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา ศิลปะ บุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม และทักษะในการประกอบอาชีพ
3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ หนังสือเสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ ทั้ง ในด้าน มนุษย์ศาสตร์ สังคมสาด วิทยาศาสตร์ การเงิน การบริหาร และความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน
4. ค่าผ่านประตู ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์และการแสดงที่เพิ่มพูนความรู้กับบัณฑิตตาบอดเช่นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น
ตัวอย่างรายการขอรับสวัสดิการตามหมวดที่ 2
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา (PC, Laptop and All in one)
2. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone, Tablet, Smart Watch, อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สวมใส่ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือระบบปฏิบัติการที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในกาศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
3. เครื่องบันทึกเสียง
4. อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์จากข้อที่ 1, 2 และ 3
4.1 หูฟังทั้งแบบมีสายและไร้สาย
4.2 ลำโพงทั้งแบบมีสายและไร้สาย
4.3 แป้นพิมพ์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
4.4 Adaptor และสายชาร์จ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
4.5 แบตเตอรี่สำรอง (PowerBank)
4.6 อุปกรณ์ขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่สำหรับการทำ Facebook Live หรือ Youtuber
4.7 Printer และ Scanner
4.8 Removable drive เช่น Flash drive, SD Card, Micro SD Card และ External Hard disk เป็นต้น
4.9 Audio Interface
4.10 ไมโครโฟน
5. Software และ Application ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
6. เครื่องมือช่วยสำหรับการมองเห็นเช่น อุปกรณ์สำหรับขยายหน้าจอ แว่นตาเฉพาะทาง เป็นต้น
7. เครื่องมือสำหรับการนำทาง เช่น ไม้เท้าขาวแบบต่างๆ เป็นต้น
8. Smart TV ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
9. อุปกรณ์ IOT – Internet of Things ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา การงานอาชีพและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ : รายการนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นกรณีไป

Advertisement

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยฉบับที่ 8/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมคนตาบอดเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเปิด”

Logo สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
— มีงาน มีเงิน มีคุณภาพชีวิต
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยเชิญชวนน้องๆ ว่าที่บัณฑิต บัณฑิตจบใหม่ หรือเพื่อนๆ
ตาบอดที่ต้องการสมัครงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท
แล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้โดดเด่นกว่าคนอื่นมาพบกับฝ่ายบุคคลตัวจริงเสียงจริง
ที่จะมาสอนตั้งแต่เทคนิคการค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
เขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัวอย่างไรไม่ให้ถูกโยนลงถังขยะ
ไปจนถึงการแต่งตัวและวางตัวอย่างไรเพื่อสร้างความประทับใจแรกเมื่อเราก้าวเท้าเข้าห้องสัมภาษณ์
ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ จนทำให้เราได้งาน

นอกจากนี้ เรายังจะได้รับฟังประสบการณ์จากคนตาบอดที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับการจ้างงาน
มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมตอบคำถามคาใจจากประสบการณ์ตรง และแบ่งปันเทคนิคดีๆ
ในการทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุข
โดยไม่ต้องลาออกหรือถูกเลิกจ้างก่อนเวลาอันควร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1 เป็นคนตาบอดที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี
2 ต้องการทำงานประจำในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน
3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

งานดีมีประโยชน์แบบนี้พลาดไม่ได้ รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดที่
1. เจ้าหน้าที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย 0-2042-4245 จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
2 นายเอกกมล แพทยานันท์ 081-907-0228

วัน-เวลาที่จัดกิจกรรม 6-8 กันยายน 2562
สถานที่: โรงแรมเอลิซาเบธ

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เอกกมล แพทยานันท์
นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

หมายเหตุ สมาคมจะจ่ายค่าที่พักค่าอาหาร และค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สำหรับท่านที่ต้องการนำผู้ติดตามมาด้วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองเป็นเงิน 3,600 บาท ต่อผู้ติดตาม 1 คน
สามารถอ่านร่างกำหนดการได้จาก ร่างกำหนดการ กดอ่านที่นี่

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอเชิญคนตาบอดที่สามารถใช้สมาร์ทโฟน ได้ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน 2562ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลิน

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 3/ 2562
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอเชิญคนตาบอดที่สามารถใช้สมาร์ทโฟน ได้ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน 2562ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตประมาณ 800 เมตร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถซื้อสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย และรวบรวมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการซื้อสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ของคนตาบอด เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องการสมัครเข้าร่วมการสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กาญจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-042-4245 (ในวัน เวลาราชการ)
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-848-5508
นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-907-0228

โดย สมาคมจัดเตรียมที่พัก อาหารและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ทั้งนี้สมาคม จะมีผู้ช่วยคนพิการเฉพาะกิจอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านตลอดการสัมมนาแต่สมาคมไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตามได้ หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาท่านใดนำผู้ติดตามมาด้วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นค่าห้องพักอาหารและอาหารว่างตลอดการสัมมนาเป็นเงิน 3,500 บาทต่อ ผู้ติดตาม 1 คน

ร่างกำหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 เมษายน 2562
09.00-10.00 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.00-12.00 น. บรรยายชี้แจงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
นายเทวพงษ์ พงษ์เพชร เลขานุการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา
14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ในยุคประเทศไทย ๔.๐”
โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้ดำเนินรายการ แบไต๋ไฮเทค
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7 เมษายน 2562
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 น. การบรรยาย เรื่อง “วิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนตาบอดให้สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” โดย
• นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.00-10.30 น. พิธีเปิด
• กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิด โดย อธิบดีหรือผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ประสบการณ์และการสาธิตการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสิ้นค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย” โดย
• ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายกรินทร์ เศรษฐธนดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพ
• ดำเนินการอภิปรายโดย นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์
เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เรื่อง “ช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเค- ชันที่คนตาบอดและคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อสิ้นค้าออนไลน์อย่างสะดวกและปลอดภัย” (ช่วงที่ 1) โดย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายจตุพล หนูท่าทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคใต้
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา
• นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เรื่อง “ช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเค- ชันที่คนตาบอดและคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อสิ้นค้าออนไลน์อย่างสะดวกและปลอดภัย” (ช่วงที่ ๒) โดย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายจตุพล หนูท่าทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา
• นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้ชอำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8 เมษายน 2562
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ความตระหนักของผู้ประกอบการในการผลิตสื่อหรือแอปพลิ-
เคชันที่รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของคนตาบอดและคนพิการประเภทต่าง ๆ
ได้”โดย

• ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย
• ผู้แทนจากธนาคารทหารไทย
• ผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย
• ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ
• ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุท
กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ความตระหนักของผู้ประกอบการในการผลิตสื่อหรือแอปพลิเคชันที่รองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของคน ตาบอดและคนพิการประเภทต่าง ๆ ได้” โดย
• ผู้แทนจากเครือ Central Online
• ผู้แทนจากแอปพลิเคชัน TESCO LOTES
• ผู้แทนจากแอปพลิเคชัน LAZADA
• ผู้แทนจาก GRAB
• ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง ของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อสินค้า ออนไลน์ที่คนตาบอดและคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และ ปลอดภัย” โดย
• นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ค้าขายออนไลน์
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นางสาวธิติกาญ สุนทรวิรุฬโรจน์ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
16.00-17.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา
หมายเหตุ: 14.30-15.00 น. บริการอาหารว่างในระหว่างการประชุมกลุ่มย่อย

กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยขอเชิญคนตาบอดทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ “ ให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อความมั่นคงทางรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน ให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์กับการออมเงินที่คนตาบอดสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน นโยบายส่งเสริมการออมของภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ประกันชีวิต กองทุนรวม หุ้น และอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น และส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการออมเงิน และการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ตามกำหนดการ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1 นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-848-5508 ตั้งแต่ 08:00 ถึง 21:00 น.
2 นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-907-0228 ตั้งแต่ 08:00 ถึง 21:00 น.
3 นายอานนท์ บุญยิ่ง 02-042-4245 (เฉพาะในเวลาราชการ)
โดยสมาคมจะรับผิดชอบเรื่องที่พัก อาหาร และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

#กำหนดการ
โครงการ “ให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร
***************************
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
09:00 – 10:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
10:00 – 12:00 น. ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
13:30 – 15:00 น. การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญและแนวทางในการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 – 16:30 น. การบรรยาย เรื่อง “ภาครัฐกับนโยบายส่งเสริมการออมของประชาชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณณหทัย ขันธ์วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดการออม
กองทุนการออมแห่งชาติ
16.30 -17.30 น. การบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการทำบัญชีครัวเรือน”
โดย ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08:30 – 10:00 น. การบรรยายเรื่อง “การออมเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล
สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตราสารหนี้ ตลอดจนประกันชีวิต”
โดย คุณชนาธิป จริยาวิโรจน์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
10:00 – 10:30 น. พิธีเปิดโครงการ
กล่าวรายงาน โดย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
กล่าวเปิด โดย อธิบดีหรือผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10:30 – 11:00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ประสบการณ์การออมในสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตราสารหนี้
ตลอดจนประกันชีวิต”
โดย ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัด
ดร.เอกชัย เจริญชัยมงคล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา
คุณจำนง เกษรพรม เหรัญญิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
คุณชมพูนุท พันธ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำประกันชีวิตออมทรัพย์
ดำเนินรายการ โดย คุณพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:00 น. การบรรยาย เรื่อง “กองทุนรวม เครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว”โดย คุณชยานันท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger) Executive Director ของ INFINITI Global Investors
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 – 17:00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “วิเคราะห์และเลือกกองทุนรวมอย่างไรให้ได้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเหมาะกับตัวเรา”
โดย คุณชยานันท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger) Executive Director ของ INFINITI Global Investors
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพานิชย์
ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08:30 – 10:00 น. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง “การสาธิต การใช้งาน Application สำหรับสืบค้นข้อมูล
ช่องทางการออมเงินและการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่คนตาบอดเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้”
โดย คุณสิทธิโชค วรอิทธินันท์
(เจ้าหน้าที่ IT สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา)
ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณกรินทร์ เศรษฐธนบดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณปฏิการ เทพมงคล พนักงานบริษัทเอกชน
10:00 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:30 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “อุปสรรคและแนวทาง ในการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของคนตาบอดเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรจน์ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12:30 -13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:30 น. การอภิปลายหมู่คณะ เรื่อง “การลงทุนในหุ้นระยะยาวและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงในวัยหลังเกษียรอายุการทำงาน”
โดย คุณธันวา เลาหศิริวงศ์ นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
นักลงทุนคนตาบอดที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 2 ท่าน
15:30 – 16:30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
16:30 – 17:00 น. พิธีปิดโครงการ

#หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยเรื่อง การเปิดใช้สำนักงานใหม่ของสมาคม!!!

. สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้ซื้อสำนักงานใหม่พร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน สามารถเข้ามาติดต่อ สอบถาม และร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
โดยเป็นอาคารทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เลขที่ 68/4 ซอยวชิรธรรสาธิต 14 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-042-4245 โทรสาร 02-042-4245

การเดินทางมายังสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย สามารถนั่ง BTS มาลงได้ 2 สถานี ได้แก่
1)ลงที่สถานีปุณณวิถี ใช้ประตูทางออกที่ 3 เดินมุ่งสู่ซอยสุขุมวิท 101 /1 (ซอยวชิรธรรมสาธิต) แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยแจ้งว่าไปที่ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 เมื่อตรงเข้ามาในซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ประมาณ 300 เมตรจะสังเกตพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางขวามือของท่าน (ค่าบริการจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 10-15 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีปุณณวิถีถึงสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยรวมประมาณ 1 กิโลเมตร
2)ลงที่สถานีอุดมสุข ใช้ทางออกที่ 3 เพื่อ มุ่งสู่ซอยอุดมสุข จากนั้นสามารถนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยแจ้งว่าให้ไปที่ซอยอุดมสุข 19 ขับตรงเข้ามาในซอยอุดมสุข 19 ประมาณ 800 เมตรจะสังเกตุพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางซ้ายมือของท่าน(ค่า บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 15-20 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีอุดมสุขถึงสมาคมประมาณ 1.5 กิโลเมตร
สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ของสมาคมคือคุณกิ่งกาญจน์ เชื้อฮ้อ 02-042-4245 ครับ

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ขอเชิญคนตาบอดทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ประกาศจากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
… สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ขอเชิญคนตาบอดทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด ในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายประมาณ 2 กิโลเมตร) เพื่อให้คนตาบอดมีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย เทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล ที่มีต่อคนตาบอด
เป็นช่องทางให้คนตาบอดระบุปัญหาและความท้าทายที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล

ต้องการสมัครเข้าร่วมการสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-848-5508
นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-907-0228
โดย สมาคมจัดเตรียมที่พัก อาหารและค่าผ่านนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ร่างกำหนดการ การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด ระหว่างวันที่ 23 –25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ
วันที่ 23 มีนาคม 2561
09.00-10.00 ลงทะเบียน
10.00-12.00 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา
14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 การบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย” โดย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
18.00 รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 24 มีนาคม 2561
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-09.00 พิธีเปิด
• กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
09.00-10.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอด” โดย นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนตาบอด” โดย
• ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ นักวิชาการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
• ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายดรัณภพ นันตาเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด
• ดำเนินรายการ โดย นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการดำรงชีวิตของคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” (ช่วงที่ 1) โดย
• ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชชัดสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี เหรัญญิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการดำรงชีวิตของคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” (ช่วงที่ 2) โดย
• ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
• นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี เหรัญญิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
18.00 รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 25 มีนาคม 2561
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” โดย
• ผู้แทนจากคณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Read for the Blind และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “ช่วยอ่านหน่อยนะ”
• ดำเนินรายการ โดย นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต” (ช่วงที่ 1) โดย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
• นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการสูนย์บริการคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา
• นางสาวกรรณิการ์ เอียมไธสง กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.30 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต” (ช่วงที่ 2) โดย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
• นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการสูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา
นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไทสง กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
14.30-15.00 รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 ผู้เข้าสัมมนาทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา
16.30-16.45 พิธีปิด

หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้ โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต
4. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในการให้บริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 จัดทำงานเอกสารเช่นรายงานการประชุม หนังสือเข้าหนังสือออก รายรับรายจ่าย ทะเบียนสมาชิก เป็นต้น
2 ประสานงานกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อจัดทำโครงการการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ
3 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสมาคมฯ

วันเวลาทำงาน
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08:30-17:00 น.
วันเสาร์ 09:00-14:00 น.(ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

สถานที่ทำงาน
สำนักงานสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
68/4 ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 แขวงบางนาเหนือ. เขตบางนา. กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนและสวัสดิการ
1 เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
2 สิทธิประกันสังคม การทำงานล่วงเวลา และสิทธิการลาตามกฏหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการสัมภาษณ์ติดต่อ
คุณเทวพงษ์ 081-445-7167
คุณกรินทร์ 085-848-5508
คุณเอกกมล 081-907-0228
Download ใบสมัครได้ที่นี่
ผ่านช่องทาง Dropbox ถ้าท่านไม่มีบัญชี Dropbox สามารถเข้าไปที่เมนู Continue to view และกดดาวน์โหลดใบสมัครได้ทันที
หรือสามารถดาวน์โหลดได้อีกช่องทางที่
Download ได้อีกช่องทางที่ Google drive
เป็นช่องทาง Google drive ท่านสามารถกดดาวน์โหลดได้ทันที
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ 1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด 1 ชุด 4 เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) และส่งมาที่อีเมล
tgsb2552@gmail.com
ติดตามเพจ Facebook ของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้ที่
https://www.facebook.com/tgsb.info
เว็บไซต์ของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
https://tgsbblog.wordpress.com

ข้อมูลการเดินทางมายังสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย สามารถนั่ง BTS มาลงได้ 2 สถานี ได้แก่
1)ลงที่สถานีปุณณวิถี ใช้ประตูทางออกที่ 3 เดินมุ่งสู่ซอยสุขุมวิท 101 /1 (ซอยวชิรธรรมสาธิต) แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยแจ้งว่าไปที่ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 เมื่อตรงเข้ามาในซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ประมาณ 300 เมตรจะสังเกตพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางขวามือของท่าน (ค่าบริการจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 10-15 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีปุณณวิถีถึงสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยรวมประมาณ 1 กิโลเมตร
2)ลงที่สถานีอุดมสุข ใช้ทางออกที่ 3 เพื่อ มุ่งสู่ซอยอุดมสุข จากนั้นสามารถนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยแจ้งว่าให้ไปที่ซอยอุดมสุข 19 ขับตรงเข้ามาในซอยอุดมสุข 19 ประมาณ 800 เมตรจะสังเกตุพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางซ้ายมือของท่าน(ค่า บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 15-20 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีอุดมสุขถึงสมาคมประมาณ 1.5 กิโลเมตร