วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง

“…ทางสมาคมมีความตั้งใจที่จะให้โครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
และหวังว่าจะได้เจอกัน หากเป็นไปไม่ได้จริง ๆ
เราก็จะมีเป็นทางออนไลน์ต่าง ๆ … ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา”
–ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง : นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

Advertisement

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นายกริทนร์ เศรษฐธนบดี

“ขอให้ทุกท่านประสบเจอแต่สิ่งดี ๆ ทำการงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี..”
–นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี : อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นายปิยะณัฐ ทองมูล

“…ขอให้ทุกท่านพ้นจากโรคภัย และมาพบกับกิจกรรมที่ทางสมาคมมีให้”
–นายปิยะณัฐ ทองมูล : เลขานุการ

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นายเทวพงษ์ พวงเพชร

“…หวังว่าโรคโควิดจะหายไป แล้วเราจะได้กลับมาเจอกันในปี 2565”
–นายเทวพงษ์ พวงเพชร : เหรัญญิก

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ

“สวัสดีปีใหม่ 2565 ปีเสือแห่งความสุข.. ขอให้ร่ำรวยความสุขทั้งทางกายทางใจ…”
–นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ : ประชาสัมพันธ์

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง

“ปีนี้เป็นปีเสือ ขอให้เป็นเสือที่ใจดีและไม่ดุร้าย”
– นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง : ปฏิคมสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง : ปฏิคม

สวัสดีปีใหม่ โดย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ

“อยากขอให้ทุก ๆ คนเชื่อมั่นในกิจกรรมที่สมาคมจะมีขึ้นในปีนี้
และขอให้มีความสุข กับ Merry Christmas ทุก ๆ คนค่ะ”
– ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ : นายทะเบียนสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วีดีโอสวัสดีปีใหม่ โดย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ : นายทะเบียน