รายการเปิดโลกบัณฑิตทาง TAB Radio ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

เนื้อหา
1. สนทนาสายตรงกับคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ส่งความห่วงใยกับช่วงสถานการณ์ Covid-19
1.1 คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคม
1.2 ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคม
1.3 คุณเทวพงษ์ พวงเพชร เหรัญญิก
1.4 คุณกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง ปฏิคม

Advertisement