เก็บตก! ประสบการณ์และการสาธิตการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ประสบการณ์และการสาธิตการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย” โดย
• ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายกรินทร์ เศรษฐธนดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพ
• ดำเนินการอภิปรายโดย นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์
เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดำเนินโครงการโดย สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

Advertisement

พิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0

• กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิดงาน โดย
นายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดำเนินโครงการโดย สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

เก็บตก! วิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนตาบอดให้สะดวก ประหยัด และปลอดภัย

การบรรยาย เรื่อง “วิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนตาบอดให้สะดวก ประหยัด และปลอดภัย”
โดย คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดำเนินโครงการโดย สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

เก็บตก! คุณหนุ่ย พงศ์สุข การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้า

การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ในยุคประเทศไทย ๔.๐”
โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Show No Limit Co., Ltd.
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดำเนินโครงการโดย สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย