สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอเชิญคนตาบอดที่สามารถใช้สมาร์ทโฟน ได้ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน 2562ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลิน

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ฉบับที่ 3/ 2562
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอเชิญคนตาบอดที่สามารถใช้สมาร์ทโฟน ได้ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน 2562ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตประมาณ 800 เมตร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถซื้อสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย และรวบรวมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการซื้อสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ของคนตาบอด เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องการสมัครเข้าร่วมการสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กาญจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-042-4245 (ในวัน เวลาราชการ)
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-848-5508
นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-907-0228

โดย สมาคมจัดเตรียมที่พัก อาหารและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ทั้งนี้สมาคม จะมีผู้ช่วยคนพิการเฉพาะกิจอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านตลอดการสัมมนาแต่สมาคมไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตามได้ หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาท่านใดนำผู้ติดตามมาด้วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นค่าห้องพักอาหารและอาหารว่างตลอดการสัมมนาเป็นเงิน 3,500 บาทต่อ ผู้ติดตาม 1 คน

ร่างกำหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์สำหรับคนตาบอดในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 –8 เมษายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 เมษายน 2562
09.00-10.00 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.00-12.00 น. บรรยายชี้แจงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
นายเทวพงษ์ พงษ์เพชร เลขานุการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา
14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ในยุคประเทศไทย ๔.๐”
โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้ดำเนินรายการ แบไต๋ไฮเทค
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7 เมษายน 2562
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 น. การบรรยาย เรื่อง “วิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนตาบอดให้สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” โดย
• นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.00-10.30 น. พิธีเปิด
• กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิด โดย อธิบดีหรือผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ประสบการณ์และการสาธิตการทำธุรกรรมทางการเงินและการซื้อสิ้นค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย” โดย
• ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายกรินทร์ เศรษฐธนดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพ
• ดำเนินการอภิปรายโดย นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์
เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เรื่อง “ช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเค- ชันที่คนตาบอดและคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อสิ้นค้าออนไลน์อย่างสะดวกและปลอดภัย” (ช่วงที่ 1) โดย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายจตุพล หนูท่าทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคใต้
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา
• นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เรื่อง “ช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเค- ชันที่คนตาบอดและคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อสิ้นค้าออนไลน์อย่างสะดวกและปลอดภัย” (ช่วงที่ ๒) โดย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายจตุพล หนูท่าทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอทีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา
• นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้ชอำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8 เมษายน 2562
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ความตระหนักของผู้ประกอบการในการผลิตสื่อหรือแอปพลิ-
เคชันที่รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของคนตาบอดและคนพิการประเภทต่าง ๆ
ได้”โดย

• ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย
• ผู้แทนจากธนาคารทหารไทย
• ผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย
• ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ
• ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุท
กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ความตระหนักของผู้ประกอบการในการผลิตสื่อหรือแอปพลิเคชันที่รองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของคน ตาบอดและคนพิการประเภทต่าง ๆ ได้” โดย
• ผู้แทนจากเครือ Central Online
• ผู้แทนจากแอปพลิเคชัน TESCO LOTES
• ผู้แทนจากแอปพลิเคชัน LAZADA
• ผู้แทนจาก GRAB
• ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง ของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อสินค้า ออนไลน์ที่คนตาบอดและคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ประหยัด และ ปลอดภัย” โดย
• นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ค้าขายออนไลน์
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นางสาวธิติกาญ สุนทรวิรุฬโรจน์ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
16.00-17.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา
หมายเหตุ: 14.30-15.00 น. บริการอาหารว่างในระหว่างการประชุมกลุ่มย่อย

กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Advertisement