ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยขอเชิญคนตาบอดทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ “ ให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อความมั่นคงทางรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน ให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์กับการออมเงินที่คนตาบอดสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน นโยบายส่งเสริมการออมของภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ประกันชีวิต กองทุนรวม หุ้น และอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น และส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการออมเงิน และการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ตามกำหนดการ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1 นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-848-5508 ตั้งแต่ 08:00 ถึง 21:00 น.
2 นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-907-0228 ตั้งแต่ 08:00 ถึง 21:00 น.
3 นายอานนท์ บุญยิ่ง 02-042-4245 (เฉพาะในเวลาราชการ)
โดยสมาคมจะรับผิดชอบเรื่องที่พัก อาหาร และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

#กำหนดการ
โครงการ “ให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินแก่คนตาบอด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร
***************************
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
09:00 – 10:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
10:00 – 12:00 น. ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
13:30 – 15:00 น. การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญและแนวทางในการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 – 16:30 น. การบรรยาย เรื่อง “ภาครัฐกับนโยบายส่งเสริมการออมของประชาชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณณหทัย ขันธ์วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดการออม
กองทุนการออมแห่งชาติ
16.30 -17.30 น. การบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการทำบัญชีครัวเรือน”
โดย ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08:30 – 10:00 น. การบรรยายเรื่อง “การออมเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล
สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตราสารหนี้ ตลอดจนประกันชีวิต”
โดย คุณชนาธิป จริยาวิโรจน์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
10:00 – 10:30 น. พิธีเปิดโครงการ
กล่าวรายงาน โดย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
กล่าวเปิด โดย อธิบดีหรือผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10:30 – 11:00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ประสบการณ์การออมในสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตราสารหนี้
ตลอดจนประกันชีวิต”
โดย ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัด
ดร.เอกชัย เจริญชัยมงคล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา
คุณจำนง เกษรพรม เหรัญญิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
คุณชมพูนุท พันธ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำประกันชีวิตออมทรัพย์
ดำเนินรายการ โดย คุณพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:00 น. การบรรยาย เรื่อง “กองทุนรวม เครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว”โดย คุณชยานันท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger) Executive Director ของ INFINITI Global Investors
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 – 17:00 น. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “วิเคราะห์และเลือกกองทุนรวมอย่างไรให้ได้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเหมาะกับตัวเรา”
โดย คุณชยานันท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger) Executive Director ของ INFINITI Global Investors
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย
ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพานิชย์
ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08:30 – 10:00 น. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง “การสาธิต การใช้งาน Application สำหรับสืบค้นข้อมูล
ช่องทางการออมเงินและการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่คนตาบอดเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้”
โดย คุณสิทธิโชค วรอิทธินันท์
(เจ้าหน้าที่ IT สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา)
ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณกรินทร์ เศรษฐธนบดี กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณปฏิการ เทพมงคล พนักงานบริษัทเอกชน
10:00 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:30 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “อุปสรรคและแนวทาง ในการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของคนตาบอดเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน”
โดย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรจน์ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
คุณเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12:30 -13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:30 น. การอภิปลายหมู่คณะ เรื่อง “การลงทุนในหุ้นระยะยาวและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงในวัยหลังเกษียรอายุการทำงาน”
โดย คุณธันวา เลาหศิริวงศ์ นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
นักลงทุนคนตาบอดที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 2 ท่าน
15:30 – 16:30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
16:30 – 17:00 น. พิธีปิดโครงการ

#หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Advertisement

สำหรับผู้ร่วมเดินทางเพื่อการเรียนรู้กับ TGSB สัญจร-น้ำตกไทรโยค โปรดทราบ!!

#แจ้งข่าว ผู้เข้าร่วมโครงการและอาสาสมัครทุกท่านนะครับ
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 พบกัน เวลา 05.45 น.
ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร แล้วพบกันนะครับ
โครงการ TGSB สัญจร ครั้งที่ 11 ณ เส้นทางการเรียนรู้บนรถไฟสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
******************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
เลขที่ 68/4 ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์. 02-042-4245 โทรสาร. 02-042-4245
มือถือ. 080-0239248, 081-9070228

ประกาศสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยเรื่อง การเปิดใช้สำนักงานใหม่ของสมาคม!!!

. สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้ซื้อสำนักงานใหม่พร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน สามารถเข้ามาติดต่อ สอบถาม และร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
โดยเป็นอาคารทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เลขที่ 68/4 ซอยวชิรธรรสาธิต 14 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-042-4245 โทรสาร 02-042-4245

การเดินทางมายังสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย สามารถนั่ง BTS มาลงได้ 2 สถานี ได้แก่
1)ลงที่สถานีปุณณวิถี ใช้ประตูทางออกที่ 3 เดินมุ่งสู่ซอยสุขุมวิท 101 /1 (ซอยวชิรธรรมสาธิต) แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยแจ้งว่าไปที่ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 เมื่อตรงเข้ามาในซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ประมาณ 300 เมตรจะสังเกตพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางขวามือของท่าน (ค่าบริการจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 10-15 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีปุณณวิถีถึงสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยรวมประมาณ 1 กิโลเมตร
2)ลงที่สถานีอุดมสุข ใช้ทางออกที่ 3 เพื่อ มุ่งสู่ซอยอุดมสุข จากนั้นสามารถนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยแจ้งว่าให้ไปที่ซอยอุดมสุข 19 ขับตรงเข้ามาในซอยอุดมสุข 19 ประมาณ 800 เมตรจะสังเกตุพบป้ายสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอยู่ทางซ้ายมือของท่าน(ค่า บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 15-20 บาท) ทั้งนี้ระยะทางจากสถานีอุดมสุขถึงสมาคมประมาณ 1.5 กิโลเมตร
สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ของสมาคมคือคุณกิ่งกาญจน์ เชื้อฮ้อ 02-042-4245 ครับ