สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ขอเชิญคนตาบอดทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ประกาศจากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
… สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ขอเชิญคนตาบอดทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด ในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายประมาณ 2 กิโลเมตร) เพื่อให้คนตาบอดมีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย เทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล ที่มีต่อคนตาบอด
เป็นช่องทางให้คนตาบอดระบุปัญหาและความท้าทายที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล

ต้องการสมัครเข้าร่วมการสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-848-5508
นายเอกกมล แพทยานันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-907-0228
โดย สมาคมจัดเตรียมที่พัก อาหารและค่าผ่านนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ร่างกำหนดการ การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด ระหว่างวันที่ 23 –25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพ
วันที่ 23 มีนาคม 2561
09.00-10.00 ลงทะเบียน
10.00-12.00 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา
14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 การบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย” โดย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
18.00 รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 24 มีนาคม 2561
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-09.00 พิธีเปิด
• กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
09.00-10.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอด” โดย นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนตาบอด” โดย
• ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ นักวิชาการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
• ดร. ธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายดรัณภพ นันตาเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด
• ดำเนินรายการ โดย นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการดำรงชีวิตของคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” (ช่วงที่ 1) โดย
• ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชชัดสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี เหรัญญิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการดำรงชีวิตของคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” (ช่วงที่ 2) โดย
• ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
• นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี เหรัญญิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นายเทวพงษ์ พวงเพชร เลขานุการ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
18.00 รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 25 มีนาคม 2561
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
08.30-10.00 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” โดย
• ผู้แทนจากคณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Read for the Blind และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “ช่วยอ่านหน่อยนะ”
• ดำเนินรายการ โดย นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ เจ้าหน้าที่ไอที สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต” (ช่วงที่ 1) โดย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
• นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการสูนย์บริการคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา
• นางสาวกรรณิการ์ เอียมไธสง กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
12.00-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.30 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต” (ช่วงที่ 2) โดย
• นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• นางสาวปฏิการ เทพมงคล นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
• นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการสูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา
นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไทสง กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
14.30-15.00 รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 ผู้เข้าสัมมนาทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา
16.30-16.45 พิธีปิด

หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Advertisement