ประกาศจากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยเรื่องการขอรับสวัสดิการประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ท่านสามารถยื่นขอรับสวัสดิการ ส่งเสริมการเรียนรู้และความเสมอภาคของบัณฑิตตาบอดไทย
ประจำปี 2560 (เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561) ได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ผู้มีสิทธิ์ขอรับ สวัสดิการนี้จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยและได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคม
สมาชิกที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมได้ สามารถได้รับคืนสิทธิ์สวัสดิการประจำปีจากสมาคม เมื่อท่านได้รับการอนุมัติ หนังสือขอลาประชุมใหญ่ของท่านและได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งต่อไปที่ทางสมาคมจัดขึ้น

การขอลาประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกให้กระทำโดยการยื่นหนังสือขอลาประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรพร้อมชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นในการลาประชุม ภายใน 45 วันนับจากวันประชุมใหญ่ซึ่งหนังสือขอลาประชุมของท่านจะได้รับการพิจารณาจากทางคณะกรรมการสมาคมในการประชุมกรรมการสมาคมครั้งถัดไป

2 สมาชิกสามารถขอยื่นรับสวัสดิการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสามหมวดอันได้แก่
2.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียน เข้าร่วมการอบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมในหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ของบัณฑิตตาบอด
การขอรับการสนับสนุนในกรณีนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษาออนไลน์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อันได้แก่หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ
2.2 เทคโนโลยีเครื่องช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตอิสระของบัณฑิตตาบอด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเทคโนโลยีที่สามารถขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตอิสระของ บัณฑิตตาบอด อันได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยในการบันทึกเนื้อหาในขณะเข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์ ที่ช่วยด้านการเดินทาง
อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นั้นได้ เช่นการอ่านหน้าจอ อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของผู้มีสายตาเลือนราง

2.3 การขอรับบริการที่เป็นประโยชน์กับคนตาบอด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการด้านการผลิตสื่อทั้งสื่ออักษรเบรลล์ หนังสือเสียงและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บริการผู้ช่วยสอนพิเศษหรือติวเตอร์ บริการผู้ช่วยเหลือในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถออกเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่ายได้
3 สมาชิกแต่ละท่านสามารถขอรับสวัสดิการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมได้ ไม่เกิน 4000 บาท โดยสมาชิกจะสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดได้ไม่เกิน
3000 บาท
4 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2560 จะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้ทันทีจำนวน 2000 บาท และจะสามารถขอรับสวัสดิการได้เต็มจำนวน 4000 บาทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคม
เป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 1 ครั้ง
สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติหนังสือลาประชุมจะสามารถขอรับสวัสดิการได้จำนวน 2000 บาท เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
หนึ่งครั้ง และท่านจะสามารถขอรับสวัสดิการได้เต็มจำนวน 4000 บาทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
ครบสองครั้ง
5 สมาชิกที่ ประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการจากสมาคมต้องส่งหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่าย ที่ต้องการจะยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมด้วยบัตรสมาชิก สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ให้ครบถ้วน ที่กรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ใบเสร็จที่เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการจะต้องลงวันที่ระหว่าง 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
การยื่นเอกสารสามารถยื่นได้ทั้งในรูปแบบสำเนาตัวจริงและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารดังกล่าวส่งมาที่ไลน์กลุ่มของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย หรืออีเมล
tgsb2552@gmail.com
หรือส่งผ่านทางไลน์และอีเมลส่วนตัวของกรรมการที่ท่านคุ้นเคยได้
6 เมื่อสมาคมได้รับเอกสารขอรับสวัสดิการจากท่านแล้ว เอกสารของท่านจะได้รับการพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมครั้งถัดไปและทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน
15 วันนับจากวันพิจารณาเอกสาร
ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นคำชี้แจงประกอบหลักฐานเอกสารขอรับสวัสดิการให้กรรมการสมาคมพิจารณาได้แต่มติของกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ดร. อิสวรา ศิริรุ่งเรือง
อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ผู้รับผิดชอบฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

Advertisement