ขอเชิญประชุมสามัญสมาชิก 25 มีนาคม 2560

ที่ ส.บ.บ.ท. 005/2560
ว. 001/2560
25 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญสมาชิก
เรียน สมาชิกสามัญสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ด้วยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยจะจัดการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปีของสมาคม ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
เอกกมล แพทยานันท์
นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 1 เปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองวาระการประชุมสามัญ ประจำปี สมาชิกครั้งที่แปดประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกประจำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน
5.1 โครงการและกิจกรรมในรอบปี
5.2 งานการเงิน
5.3 งานทะเบียน
5.4 งานสวัสดิการ
5.5 งานประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 พิจารณารับรองงบดุลปี 2559
6.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560
6.3 พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 2 ปี ของสมาคมฯ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 8 ปิดประชุม
โดยท่านสมาชิกสามารถ download เอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
2559 ได้จาก Link ด้านล่างนี้
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

Advertisement